APARTMÁNY DOULÍK
CELOROČNÍ UBYTOVÁNÍ, PEC POD SNĚŽKOU

NABÍDKA | CENY & REZERVACE | FOTOGALERIE | AKTIVITY

UBYTOVACÍ ŘÁD

Podmínky uzavření smlouvy o ubytování

1. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.

2. Apartmány jsou oprávněny ubytovat pouze hosty, kteří mají platnou rezervaci ubytování a kteří se řádně zaregistrují. Hosté jsou povinni při příjezdu předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo cestovní pas.

3. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), jsou apartmány oprávněny ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.

4. Na základě potvrzené objednávky jsou apartmány povinni hosta ubytovat od 14:00 do 20:00 hod. Po tuto dobu je apartmán pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak. Případné brzké ubytování před 14:00 hod je nutné dohodnout předem, v okamžiku rezervace pokoje a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby.

5. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 20:00 hod nejsou apartmány povinni ubytovat.

Odpovědnost ubytovatele za věci ubytovaného

6.Apartmány odpovídají za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků apartmánů do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů apartmány neručí.

Obecná pravidla ubytování

7.V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8 do 22 hodin se souhlasem pracovníka apartmánů. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.

8.V případě onemocnění či poranění hosta, apartmány zajistí lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy jsou apartmány odpovědny za vzniklé onemocnění či poranění hosta.

9.Ve všech prostorách apartmánů není dovoleno kouřit. V případě nedodržení si Vám dovolíme naúčtovat částku 5 000 Kč. Hosté apartmánů nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách apartmánů.

10.Hosté jsou oprávněni využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi, a to jak ve všech prostorách apartmánů.

11.Psi a jiná domácí zvířata jsou na apartmánech zakázány.

12.Od 22 do 6 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.

13.Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do apartmánu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.

14.Management apartmánů přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.

15.Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host poruší, mají apartmány právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.

16.Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný personál apartmánů, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovu přání.

Bezpečnost, odpovědnost hosta za způsobenou škodu

17.Ve veškerých prostorách apartmánů je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.

18.Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách apartmánů bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.

19.Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace a osoby neschopné samostatného pohybu není možné z bezpečnostních důvodů ubytovat ve 1 NP.

20.Hosté jsou odpovědní za škody způsobené na majetku apartmánů.

21.Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok apartmánů se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.

Odjezd z apartmánů

22.Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno apartmány předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, jsou apartmány oprávněny účtovat hostu pobyt za další den.

23.Hosté musí při opuštění pokoje uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z apartmánů musí personálu odevzdat klíče od pokoje.

24.Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z apartmánů je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.

25.V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit personálu apartmánů. V případě, že tak neučiní, apartmány nenesou odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu

Informace o nakládání s osobními údaji

26.Apartmány Doulík, IČO: 68254326 se sídlem Pec pod Sněžkou 328, 542 21, (dále jen “Správce”) zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “GDPR”) a dalšími právními předpisy. Správce zpracovává údaje získané především od subjektu údajů a dále údaje získané od třetích stran (např. cestovních kanceláří, on-line portálů. apod.), které jsou oprávněny se Správcem předmětné údaje sdílet, kdy Správce zpracovává údaje od třetích stran pouze v rozsahu nezbytném pro plnění smluv nebo zákonných povinností ve smyslu níže uvedeného. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa trvalého bydliště a datum narození mohou být zpracovány za účelem uzavření a plnění smlouvy o ubytování či obdobné smlouvy (dále jen ”smlouva”) a za účelem uplatňování práv Správce vyplývajících ze smlouvy. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, účel pobytu, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu (cestovního pasu) mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce uložených mu zákonem č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích v platném znění. Osobní údaje v rozsahu údajů jméno, příjmení, datum příjezdu, datum odjezdu, adresa trvalého bydliště, datum narození, číslo cestovního dokladu (cestovní pas), státní občanství, číslo víza a účel pobytu mohou být zpracovány za účelem plnění povinností Správce dle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění.

27.Osobní údaje budou apartmány zpracovávat manuálně i automatizovaně přímo prostřednictvím svých k tomu pověřených zaměstnanců a dále prostřednictvím zpracovatelů pověřených hotelem na základě smluv o zpracování osobních údajů. Host má právo přístupu ke svým osobním údajům zpracovávaných apartmány, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování. Host má dále právo získat od apartmánů osobní údaje, které se hosta týkají a údajů, jež apartmánům poskytl. Apartmány na základě písemné žádosti hosta poskytnou údaje bez zbytečného odkladu. Toto právo se nevztahuje na osobní údaje, které nejsou zpracovávány automatizovaně. Domnívá-li se host, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů, může se obrátit se stížností na dozorový orgán, kterým je pro území České republiky Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). Kontaktní údaje hotelu: Apartmány Doulík, Pec pod Sněžkou 328, 542 21 28.Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 1. 5. 2018

Martin Doulík
Majitel objektu Apartmány Doulík
POLSKI | DEUTSCH | ENGLISH

COPYRIGHT © 2019 APARTMÁNY DOULÍK
WEBDESIGN petrgondek.cz